Extra sektionsmöte 2021

Zoom-länken till mötet finns på medlem.d-sektionen.se/vote. Här går ni även med i röstlängden och röstar.

Ärade sektion! Med anledning av att styrelsen sett över sektionens styrdokument och tagit fram förslag på revideringar kallar vi härmed till ett extrainsatt sektionsmöte måndagen den 8 mars 2021 kl. 17:30. På detta möte är planen att behandla styrelsen förslag till ändringar av stadgar och reglemente, som sedan – givet att de bifalls – kommer att fastställas på Vårmötet.

Övriga ärenden
Vi uppmanar sektionsmedlemmar att skicka motioner till Vårmötet istället för detta extramöte. Den andra läsningen av stadgeförändringen från Vintermötet kommer att dock att behandlas i enlighet med stadgan, även om styrelsens ambition är att flytta det motionen berör från stadgar till reglemente.

Handlingar
Fullständiga handlingar kommer att publiceras senast den 1 mars. Avsikten med ändringarna av stadgarna är att renodla dessa med syfte att de likt grundlagar inte ska behöva uppdateras så ofta som hittills varit fallet. Därav kommer en del detaljer att skjutas över till reglementet, som får en mer central roll och kommer att ligga som ett fast styrdokument mellan verksamhetsår. Alla ändringar kommer tydligt att markeras, och skälen till ändringarna att motiveras. Hela mötet kommer sedan att ägnas till att diskutera dessa ändringar.

Målet är att anta en så solid stadga som möjligt som tillsammans med reglementet kan underlätta sektionens arbete framöver. Vi ser fram emot alla medlemmars inspel! Väl mött den 8/3 på Zoom!
/Styrelsen

På denna sida kommer information om D-sektionens extrainsatta sektionsmöte att publiceras och finnas tillgängligt. Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 8 deltagare kommer deltagandet på sektionsmötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans. 

Distansmöte Datateknologsektionen – Guide

Protokoll

Protokoll extramöte 2021

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Dokument

Motioner och propositioner

Andra läsning av stadgeändringar

Vid andra läsningen av stadgeändringen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås.

Motioner

Inga motioner inkomna ännu.

Propositioner