Sektionsmöte

Det är ett kontinuerligt arbete att se till att sektionsmötena är givande, intressanta och spännande att gå på. Denna sida ämnar till att ge dig alla verktyg för att kunna delta aktivt på mötet.

Motnominering/kandidering

Till varje post som väljs på mötet har varje sektionsmedlem rätten att nominera sig själv eller någon annan, trots att valberedningen har kommit med ett förslag. Viktigt att notera är att valberedningens förslag endast är ett förslag. Vill du kandidera till en post eller nominera någon annan finns det två vägar att gå. Antingen kan du göra det genom att skicka ett mail till [email protected] där du beskriver dig själv och den post du söker, eller genom att säga det direkt på mötet.

Begära ordet och lämna förslag

Man begär ordet genom att räcka upp handen. Vice ordförande noterar den anmälda talaren på talarlistan. När man räckt upp handen och märkt att vice ordförande sett det och skrivit ner det på listan kan man ta ned handen och vänta på sin tur. Personer som yttrar sig för första gången i en debatt ges företräde framför personer som redan talat.

Sakupplysning eller sakfråga

Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig upplysning att tillföra debatten, eller som vill rätta till en felaktighet som kommit upp i debatten. Sakupplysning ska motiveras för mötesordföranden och bryter talarlistan. Mötesordföranden beslutar om sakupplysningen beviljas. Upplysningen får ej innehålla någon argumentation. Sakupplysning kan även begäras av deltagare med syfte att någon annan ska förklara något som upplevs otydligt.

Replik

När någon blir medvetet misstolkad eller personligt angripen i en debatt kan denne begära replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar från den angripna. Mötesordföranden beslutar om replik beviljas. Efter en replik kan mötesordföranden bevilja kontrareplik, enligt samma princip som för replik.

Ordningsfråga

Ordningsfrågor rör former för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar, eller streck i debatten. Ordningsfrågor bryter talarlistan. Som regel kräver inte ordningsfråga skriftligt yrkande, om inte ordföranden begär det.

Streck i debatten

Streck i debatten kan föreslås av någon av de röstberättigade representanterna eller mötes­ordföranden. Mötet beslutar om streck i debatten ska sättas, efter fråga från mötesordföranden.

Då streck i debatten sätts läser mötesordförande först upp talarlistan sedan sätter de ytterligare som önskar tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig på talarlistan. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de förslag till beslut som har inkommit. Nya förslag får inte göras efter att streck i debatten har satts.

Beslut

Ett beslut består av tre delar. Presentation, diskussion och beslut. Under presentationen hålls en föredragning där man presenterar beslutet. Under diskussionen är ordet fritt. När mötesordföranden tycker att mötet känns redo så kommer mötesordföranden att efter diskussionen fråga: ”Är mötet redo att gå till beslut”. Då svarar mötet ”JA”. Mötesordföranden presenterar förslagen och frågar mötet ”Är det rätt uppfattade”. Är det fler än två förslag kommer mötesordföranden föreslå en propositionsordning och få den godkänd av mötet. Sedan kommer själva beslutsfattandet med acklamation, handuppräckning eller sluten votering. Viktigt att notera att man alltså aldrig säger ”NEJ”.

Ordlista

Acklamation

Är en latinsk term som betyder bifallsrop. Vid en omröstning på ett möte ställer mötesordföranden frågan ”kan mötet besluta att …” och då förväntas de som stödjer förslaget ropa “ja”. Mötesordföranden säger därefter ”någon däremot” och då förväntas de som är emot förslaget säga “ja”. Därefter händer det att votering (omröstning) begärs.

Ajournera

Betyder att skjuta upp ett möte till ett senare tillfälle. Det kan gälla att ajournera ett möte för 10 minuters paus eller till en annan dag.

Ansvarsfrihet

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur ett utskott arbetat. Har väl utskottet beviljats ansvarsfrihet kan de inte längre ställas till svars för något som hänt under det år de beviljats ansvarsfrihet. I regel följer årsmötet revisorernas förslag om ansvarsfrihet.

Att-sats

Kravet eller själva förslaget i en motion har en mening som inleds med att.

Avslag

Betyder att ett förslag förkastas, dvs. röstas ned. Förslaget kan vara motion, proposition eller yrkande eller att-sats.

Bifall

Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. Motsatsen kallas avslag.

Handuppräckning

Omröstning där röstberättigade får räcka upp handen om de står för det givna förslaget.

Jämkning

Kan användas av mötesordföranden för att föra ihop flera liknande yrkanden till ett, vilket kräver att de som lämnat yrkandena går med på det.

Kallelse

Meddelande till medlemmar om att sektionsmötet äger rum.

Lägga till handlingarna

Ärenden som inte kräver att vidare beslut tas läggs till handlingarna. Exempelvis föregående mötesprotokoll och rapporter.

Motion

Skriftligt förslag till sektionsmötet från enskild medlem eller grupp av medlemmar.

Nominering

Förslag på personer till ansvarspost, t.ex. styrelseordförande. Valberedningen kan ha en så kallad nomineringsprocess som innebär att nomineringar med förslag på personer ska lämnas inom en viss tid.

Proposition

Skriftligt förslag från styrelsen. Propositionen utgör i regel huvudförslag.

Sluten votering

Omröstning där varje medlems röst är anonym. Sluten votering sker med vårt egna digitala röstningssystem, D-Cide.

Utslagsröst

Vid lika röstetal, t.ex. 5 mot 5 har mötesordföranden utslagsrösten. Det innebär att vid en votering (omröstning) bör ordföranden avge sin röst sist. Det förslag som ordföranden röstar på vinner således. Se votering.

Votering

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. För att föra in ett nytt ärende på föredragningslistan erfordras 4/5 majoritet. Under punkten “övriga frågor” får ej behandlas frågor som gäller kostnader för sektionen på högre belopp än 1/5 prisbasbelopp. Förtroendevald får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet.

Yrkande

Är detsamma som ett förslag. Ofta används uttrycket ”jag yrkar att…”

Yttrande

Är synpunkter på ett förslag. Vanligtvis benämning för styrelsens utlåtande över en motion.

Slutligen

Har du frågor eller synpunkter till något av ovanstående eller sektionsmötet i allmänhet, vänligen hör av dig till [email protected].