Postbeskrivningar

Poster inför vårmötet 2021

Alumni ordförande

Som alumniansvarig är man ordförande i alumnniutskottet och kommer att samordna aktiviteter för alumner samt vara sektionens ansikte utåt på alumnievent. Det stora arbetet under året kommer vara att anordna evenemang som skapar en kontakt mellans sektionens medlemmar och de studenter som har avlsutat sina studier. Under året kommer även du och din grupp att bjuda in alumner för att få en närmare anknytning till arbetslivet.

Frågor om posten som Alumniansvarig kan ställas till Cajsa Wargren, alumni@d-sektionen.se

Infochef

Som infochef är man ordförande för Info-utskottet och ser till att föra vidare info till sektionen. Som Infochef är ditt ansvar att informera medlemmarna i sektionen om vad som händer, både om sektionsaktiviteter samt utomstående aktiviteter. Info-utskottet ansvarar även för den årliga sektionsfotograferingen och kan även hjälpa till att fota på olika event.
Du ansvarar även för sektionens sidor i LiTHanian. LiTHanian är en tidning som skickas ut 4-5 gånger om året till medlemmar i LinTek och här har sektionen en sida med blandad information. Som Infochef har du stor valfrihet att välja vad du önskar ha med i denna tidning.

Frågor om posten som Infochef kan ställas till Anton Oom, info@d-sektionen.se

Intendent

Som intendent är man ordförande för werkmästeriet. Man organiserar målning av märkesbacken, ser till att åvvar blir provade, beställda och sålda och har huvudansvaret för att sektionsrummen är trivsamma. Man är ansvarig för sektionens alla förråd och även sektionens bil.

Frågor om posten som Intendent kan ställas till Michelle Krejći intendent@d-sektionen.se

Marknadsföringsansvarig

Det huvudsakliga målet för den Marknadsföringsansvarige är att arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar. Detta görs genom nära kontakt med många delar av LiU. Bland annat ser man till att sektionens medlemmar åker på hemmissionering och andra typer av marknadsföringsevents. Man jobbar också med att ta fram kataloger för att beskriva utbildningarna på D-sektionen, för att kunna ge den bild vi tycker är mest rättvis. Man har givetvis stora möjligheter att själv åka ut på gymnasiemässor och liknande events där man får träffa gymnasieelever, något som är väldigt roligt. 

Det här är posten för dig som vill ha kontakt med många människor på samma gång och som vill sälja en produkt som du själv har valt!

Frågor om posten som Marknadsföringsansvarig kan ställas till Malin Widén, mafo@d-sektionen.se

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig är du ordförande för näringslivsutskottet och ansvarig för kontakten mellan sektionen och företag. Du och ditt utskott kommer att anordna företagskvällar, sälja platsannonser på hemsidan m.m. Under ditt år som NärA kommer du knyta värdefulla företagskontakter och förhandla med företag.

Frågor om posten som Näringslivsansvarig kan ställas till Oliver Börjesson, nara@d-sektionen.se

Pubutskottets ordförande

Ordförande i pubutskottet leder gruppen och ansvarar för planering inför samt genomförande av sektionens pub:ar som vanligtvis händer en gång i månaden. Som ordförande i pubutskottet har du ansvar för kontakten med DA och andra pubordförande. I arbetsuppgifterna ingår tillagning av mat och servering av alkohol. 

Frågor om posten som Pubutskottens ordförande kan ställas till Sean Zhong, pubordf@d-sektionen.se

Revisor

Som revisor ansvarar du för att granska sektionens bokföring under året och ser till att allt stämmer och är gjort enligt god redovisningssed. Du håller löpande kontakt med sektionens kassörer och vid slutet av verksamhetsåret ska årsredovisningen kontrolleras. Med denna roll får du yttersta ansvaret att se till att ekonomin skötts på ett bra sätt och du får en djupare inblick hur sektionen fungerar rent ekonomiskt.  

Studienämndsordförande D, IT, IP, U, Master (SnOrdf)

Som studienämndsordförande är du ansvarig för studiebevakningen på programmet. Arbetet består i att driva studienämnden, främst genom att samordna kursutvärderingar, samt att representera sektionens studenter i Programplanegruppen (PPG), Linteks utbildningsutskott och vår programnämnd (programnämnden för data- och medieteknik, PDM). 

Detta är posten för dig som är intresserad av utbildningsfrågor och vill vara med och påverka utseendet på din utbildning. Det är en mycket viktigt post för kvalitetsarbetet och du kommer ha möjlighet att knyta många kontakter.

Frågor om studienämndsposterna kan ställas till

För IT: Otto Heino, it-snordf@d-sektionen.se

För D: Gustav Stål, d-snordf@d-sektionen.se

För U: Eric Dalgren, u-snordf@d-sektionen.se

För IP: Simon Sandberg, ip-snordf@d-sektionen.se

För Master: Andreas Hultqvist: master-snordf@d-sektionen.se

Valberedningens ordförande

Som ordförande sätter du ihop valberedningen och leder sedan arbetet med att söka kandidater till sektionens förtroendeposter. I valberedningen kommer du i kontakt med många människor och får en inblick i sektionens arbete.

Valberedningen ansvarar för att finna lämpliga sektionsmedlemmar till sektionens förtroendeposter. Samtliga nomineringar behandlas och de nominerade blir intervjuade innan valberedningen presenterar sina förslag på sektionsmötena som hålls höst, vinter och vår.

Observera att valberedningen inte behandlar nomineringar för denna post utan de vidarebefodras till styrelsen.

Frågor om posten som Ordförande i valberedningen kan ställas till Filip Jakobsson, val@d-sektionen.se.

Webmaster

Som Webmaster är man ordförande för Webbgruppen och ser till att sektionens hemsida och medlemssida fungerar och har de funktioner som sektionen önskar. Webmastern ansvarar för att Webbgruppen regelbundet har kodstugor, då medlemmarna träffas för att koda. Bland annat utvecklar och underhåller Webbgruppen funktioner till medlemssidan såsom D-cide (röstningssystemet som används på sektionsmötena) (med frontend byggd i React), och tillhörande backend (byggd i Django) där all data hanteras och sparas.

Frågor om posten som Webmaster kan ställas till Max Skanvik, webmaster@d-sektionen.se

Poster inför vintermötet 2021

Sektionsordförande

Som ordförande i D-sektionen verkar du som spindeln i nätet och leder sektionens arbete under ett år. Ordföranden leder inte bara styrelsens möten och sektionens höst-, vinter-, och vårmöten, utan figurerar även som sektionens ansikte utåt och för sektionens talan i LinTek. Det är ordföranden som tillsammans med kassören tecknar sektionens firma. 

Som ordförande bör du vara en person som brinner för sektionen och har viljan att göra sektionen bättre. Eftersom D-sektionen är en ideell förening är det viktigt att du är en person som är bra på att inspirera och motivera andra. Det kan underlätta om du har ledarerfarenheter sedan tidigare men det är absolut inget krav, det mesta kommer du att lära dig väldigt snabbt. 

Frågor om posten som ordförande för D-sektionen kan ställas till Carl Magnus Bruhner, ordf@d-sektionen.se 

Sektionskassör

Som kassör i sektionen ansvarar du för sektionens ekonomi, det vill säga sektionens in- och utgifter samt bokföring. Kassören står tillsammans med ordförande som firmatecknare, och sköter även all kontakt med banken. Kassören får även samarbeta mycket med D-sektionens övriga utskott som vill hantera pengar och har ständig kontakt med sektionens övriga kassörer samt sektionens revisorer. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur ett företag fungerar rent ekonomiskt med bokföring, firmatecknare, fakturering, budgetering och redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att sektionen går ihop ekonomisk. Med posten får man lära känna många spännande människor, och får en detaljerad bild av hur en stor förening arbetar. 

Om du vill få styra en växande studentförening framåt, hjälpa alla aktiva med att kunna utföra sina uppdrag, är stresstålig, strukturerad och vill ha ett lärorikt samt roligt år missa då inte att söka till Sektionskassör! 

Frågor om posten som kassör kan ställas till Dag Jönsson, kassor@d-sektionen.se

Vice ordförande

Posten går i stort ut på att stötta och avlasta sektionens ordförande. Detta betyder att man som vice bör vara lika insatt i sektionens arbete som ordförande. Utöver detta måste man som vice vara beredd på att ta över ordförandes uppgifter ifall ordförande inte kan fullfölja sina. Man avlastar även ordförande genom att regelbundet ha kontakt med den del av sektionsverksamheten som inte deltar i styrelsemöten. 

Övrigt ansvar som ligger på vice ordförande är att ordna roliga aktiviteter för sektionsaktiva, detta innebär främst kick-off på hösten och tackfesten på våren. 

Frågor om posten som Vice ordförande kan ställas till Aleksi Evansson, vordf@d-sektionen.se 

Sekreterare

Som sekreterare för man protokoll på möten och ser till att de blir justerade, påskrivna och arkiverade. Dessutom har man ansvaret över stadgarna. Sekreterarens uppgifter inkluderar också att ha koll på sektionens mail- och googlekonton. 

Om du är organiserad och duktig på att formulera dig i skrift, samt har ett intresse för stadgarna skulle sekreterare kunna vara en bra post för dig. 

Frågor om posten som sekreterare kan ställas till Vilhelm Melkstam​,  sekreterare@d-sektionen.se 

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud får du möjligheten att att arbeta för att arbetsmiljön på universitetet, både den fysiska och psykiska, ska bli bättre. Du får möjligheten att gå på utbildningar i arbetsmiljö, lika villkor mm. samt diskutera och arbeta med andra arbetsmiljöombud på övriga sektioner. 

Som arbetsmiljöombud ska man även genomföra ett projekt som gynnar studenterna på sektionen ur ett t.ex. välmående eller arbetsmiljöperspektiv. 

Du får möjlighet att arbeta för att sektionen ska bli mer miljöanpassad genom att tex ha möten med utskottens miljöansvarige eller driva andra projekt som gynnar miljön på ett eller annat sätt.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud kan ställas till Fabian Blom, amo@d-sektionen.se 

Ledamot

Som styrelseledamot får man vara med och planera flera aktiviteter som utförs på sektionen. Som ledamot har man stora möjligheter att driva egna projekt under året. Ledamoten är även med och hjälper resterande styrelsemedlemmar med deras arbetsuppgifter och agerar lite av ett bollplank. 

Om du gillar att arbeta med andra och tycker om varierande arbetsuppgifter, samt är intresserad av att driva egna projekt så är ledamot rätt post för dig. 

Frågor om posten som ledamot kan ställas till Simon Jakobsson, simon.jakobsson@d-sektionen.se eller Jani Jokinen, jani.jokinen@d-sektionen.se

Utbildningsutskottets ordförande

Som studentrådets ordförande är du överst ansvarig för studiebevakningen som sker på de program som sektionen representerar. Du rapporterar SnOrdf:arnas arbete till LinTek och sitter med och rapporterar mot styrelsen. 

Frågor om posten som studentrådets ordförande kan ställas till Isabell Öknegård Enavall, utbu@d-sektionen.se

Festeriordförande

Som festeriordförande är du ansvarig för sektionens festeri, D-Group. D-Group’s huvudsakliga uppgift är att skapa en bra sammanhållning inom sektionen och med andra sektioner vid Linköpings Universitet. D-Group anordnar under året ett flertal fester och arrangemang för sektionen och för andra studenter vid universitetet. Som festeriordförande håller du i festeriet och ser till att den upplagda planeringen följs. Du håller även i möten och sköter kontakt med andra festerier, studentkårer, kårhus och andra organisationer. Utöver detta är du ansvarig för en stor del av bokningarna inför fester och det är ditt jobb att ta ett översiktligt ansvar över gruppens välmående och dess arrangemang. Du ska finnas tillgänglig och vara redo att svara på frågor och tackla problem som kan uppstå. 

Som festeriordförande bör du vara tålmodig, ordningsam, empatisk, utåtriktad, drivande och tycka om att träffa nya människor. 

Frågor om posten som festeriordförande kan ställas till Max Mogren, chief@d-group.se 

Festerikassör

Som kassör i D-Group ansvarar du för D-Groups ekonomi. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur en förening fungerar rent ekonomiskt med bokföring, fakturering, budgetering, redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att D-Group går ihop ekonomiskt. Posten är passande för dig som är intresserad av ekonomi och vill lära dig mer. Det innebär en hel del jobb under hela festeristtiden, både före, under och efter ett event. I allmänhet måste man kunna jobba med andra människor samt ta på sig ledarrollen och ta svåra beslut tillsammans med festeriordföranden, exempelvis när det kommer till att välja ut resten av D-Group. Budgetplanering och bokföring är typiska uppgifter för kassören i samband med en fest. 

Som festerikassör bör du ha bra framförhållning, vara ordningsam, noggrann och tycka om att träffa nya människor. 

Frågor om posten som festerikassör kan ställas till Filip Ekström, cash@d-group.se

Damföreningens ordförande

Donna är D-sektionens damförening, där alla tjejer och icke-binära i sektionen automatiskt blir medlemmar. Donnas främsta uppgift är att stärka sammanhållningen mellan sektionens tjejer. Det gör vi genom att anordna aktiviteter såsom middagar, fikaträffar och träffar med andra damföreningar. Donna är även med och välkomnar de nya Donnorna under nolle-P genom att ha fika dagen innan och anordna en kräftskiva. 

Som Primadonna håller man i möten och planering kring de olika träffarna. Man har en väldigt stor möjlighet att påverka allt som har med tjejer och icke-binära på sektionen att göra, bl.a. rekrytering av tjejer och icke-binära till sektionen. En viktig och rolig del av att vara PrimaDonna är att man sitter med i kansliet, där man bl.a. diskuterar sektionens mål och visioner. 

Du som söker Primadonna bör gilla att träffa nya människor, tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande. 

Frågor om posten som PrimaDonna kan ställas till Elin Frankell, primadonna@d-sektionen.se 

Damföreningskassör

Som damföreningskassör har du hand om Donnas ekonomi. Det innebär bl. a att samla in kvitton och bokföra alla pengar som går in och ut från Donnas konto och kassa. Inom kassörsarbete är det bra att vara noggrann. Förutom bokföringen så är det även viktigt att hjälpa och stötta Primadonna för att tillsammans kunna utveckla Donna och göra mer för Donnas och sektionens medlemmar. 

Du som söker Donnakassör bör gilla att träffa nya människor, tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande. 

Frågor om posten som damföreningskassör kan ställas till Jennifer Österman, kassor.donna@d-sektionen.se

Aktivitetshanterare

Som aktivitetshanterare är du ordförande för utskottet. Aktivitetsutskottet består av aktivitetsgruppen, D-LAN, D-Band och övriga mindre projektgrupper. Aktivitetsutskottet har även hand om evenemang som skapas av sektionens medlemmar. Då hanteraren sitter med i kansliet agerar denne även kommunikationslänk mellan kansliet, Aktivitetsgruppen, D-LAN, D-Band, och övriga mindre projektgrupper. Det är hanterarens uppgift att stödja sektionsmedlemmar som har idéer om event och hjälpa till uppstarten av arbetet. 

Frågor om posten som aktivitetshanterare kan ställas till Erik Halvarsson, aktivitetshanterare@d-sektionen.se 

Aktivitetsutskott kassör

Som kassör har du ansvar för utskottets ekonomi. Aktivitetsutskottet består av aktivitetsgruppen, D-LAN, D-Band och övriga mindre projektgrupper. Aktivitetsutskottet har även hand om evenemang som skapas av sektionens medlemmar. Du sätter upp budget och har koll på in- och utgifter. Det är också din arbetsuppgift att bokföra 

Om du är intresserad av ekonomi och vill lära dig hur man hanterar pengar, samt tycker det är kul med aktiviteter är aktivitetutskottets kassör rätt roll för dig. 

Frågor om posten som aktivitetsutskott kassör kan ställas till Fredrik Martinsson, aktivitetskassor@d-sektionen.se

LINK projektledare

Som projektledare har du tillsammans med kassör/vice projektledare det övergripande ansvaret för att planera och genomföra LINK-dagarna. Eventet består av två veckors företagsevenemang, vilket vanligtvis mynnar ut i en mässa. 

LINK-dagarna anordnas med studenter från D och Y med hjälp av studenter från I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar. 

Ditt jobb som projektledare går ut på att först ta ut en projektgrupp, och sedan att leda denna i arbetet mot LINK-dagarna. Detta innebär att man måste ha inblick i allt från marknadsföring, event, företagskontakt samt mässplanering. Man sitter också som medlem i Y och D-sektionens kansli. 

Det går även att läsa mera om LINK på hemsidan: http://www.linkdagarna.se 

Frågor om posten som projektledare för LINK kan ställas till Tobias Wang, projektledare@linkdagarna.se 

LINK kassör/vice projektledare

Som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna ansvarar du tillsammans med projektledaren för genomförandet av LINK-dagarna. Du är också ytterst ekonomiskt ansvarig, vilket innebär ansvar över bland annat budgetering och bokföring. 

LINK-dagarna anordnas med studenter från D och Y med hjälp av studenter från I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar. 

Posten Innebär mycket eget ansvar för de ekonomiska delarna, samt också mycket utrymme för egna idéer om hur man bäst bistår projektledaren i rollen som vice projektledare. Man sitter också som medlem i Y och D-sektionens kansli.

Det går även att läsa mera om LINK på hemsidan: http://www.linkdagarna.se 

Frågor om posten som kassör/vice projektledare för LINK kan ställas till Erik Nordell, kassor@linkdagarna.se

Poster inför vårmötet 2018

Vice ordförande

Posten går i stort ut på att stötta och avlasta sektionens ordförande. Detta betyder att man som vice bör vara lika insatt i sektionens arbete som ordförande. Utöver detta måste man som vice vara beredd på att ta över ordförandes uppgifter ifall ordförande inte kan fullfölja sina. Man avlastar även ordförande genom att regelbundet ha kontakt med den del av sektionsverksamheten som inte deltar i styrelsemöten.

Övrigt ansvar som ligger på vice ordförande är att ordna roliga aktiviteter för sektionsaktiva, detta innebär främst kick-off på hösten och tackfesten på våren.

Frågor om posten som Vice ordförande kan ställas till Vera Antonov, vordf@d-sektionen.se

Sekreterare/Infochef

Denna post består av två delar: Som sekreterare för man protokoll på möten och ser till att de blir justerade, påskrivna och arkiverade. Man ser till att det finns mat på de stora sektionsmöterna som höstmötet och vårmötet.

Som infochef är man ordförande för Info/Webb-utskottet och ser till att sektionens hemsida fungerar och innehåller de funktioner som sektionen önskar. Som Infochef är ditt ansvar att informera medlemmarna i sektionen om vad som händer, både omsektionsaktiviteter samt utomstående aktiviter. Du ansvarar även för sektionens sidor i LiTHanian. LiTHanian är en tidning som skickas ut 4-5 gånger om året till medlemmar i LinTek och här har sektionen en sida med blandad information. Som Infochef har du stor valfrihet att välja vad du önskar ha med i denna tidning.

Frågor om posten som sekreterare kan ställas till Daniel Roos, info@d-sektionen.se

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud får du möjligheten att att arbeta för att arbetsmiljön på universitetet, både den fysiska och psykiska, ska bli bättre. Du får möjligheten att gå på utbildningar i arbetsmiljö, lika villkor mm. samt diskutera och arbeta med andra arbetsmiljöombud på övriga sektioner.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud kan ställas till Kristian Nilsson, amo@d-sektionen.se

Miljöombud

Som miljöombud får du möta andra med motsvarande post på universitetet. Du får möjlighet att arbeta för att sektionens arbete ska bli mer miljöanpassat.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud/miljöombud kan ställas till Kristian Nilsson, miljo@d-sektionen.se

Aktivitetshanterare

Aktivitetshanterare innebär att man är ordförande i D-sektionens Aktivitetsutskott. Det är ett utskott som finns för att tillhandahålla aktiviteter för sektionens medlemmar. Som ordförande i utskottet leder man utskottets möten och samordnar arbetet kring aktiviteterna och rapporterar sitt arbete till övrig styrelse under sektionsstyrelsens möten.

Kreativitet och nytänkande är två bra egenskaper inom utskottet. Speciellt med tanke på att utskottet regelbundna aktiviteter är tänkt att utökas, dock med kvalitet framför kvantitet.

Frågor om posten som ordförande i aktivitetsutskottet kan ställas till Juliette Winneroth, aktivitet@d-sektionen.se

Intendent

Som intendent är man lite av sektionens allt-i-allo. Man organiserar målning av märkesbacken, ser till att åvvar blir provade, beställda och sålda och har huvudansvaret för att sektionsrummen är trivsamma. Man tar även löpande på sig mindre uppdrag och ser till att de blir gjorda.

Frågor om posten som sekreterare/intendent kan ställas till Sebastian Bångerius, intendent@d-sektionen.se

Utbildningsutskottets Ordförande

Som studentrådets ordförande är du överst ansvarig för studiebevakningen som sker på de program som sektionen representerar. Du rapporterar SnOrdf:arnas arbete till LinTek och sitter med och rapporterar mot styrelsen.

Frågor om posten som studentrådets ordförande kan ställas till Oskar Andersson, sordf@d-sektionen.se

Studienämndsordförande D, IT, IP och U (SnOrdf)

Som studienämndsordförande är du ansvarig för studiebevakningen på programmet. Arbetet består i att driva studienämnden, främst genom att samordna kursutvärderingar, samt att representera sektionens studenter i Programplanegruppen (PPG), Linteks utbildningsutskott och vår programnämnd (programnämnden för data- och medieteknik, PDM). Arbetet består även i att tillsammans med de andra i styrelsen driva sektionsarbetet och hjälpa till vid sektionsaktiviteter.

Detta är posten för dig som är intresserad av utbildningsfrågor och vill vara med och påverka utseendet på din utbildning. Det är en mycket viktigt post för kvalitetsarbetet och du kommer ha möjlighet att knyta många kontakter.

Frågor om studienämndsposten kan ställas till

För IT: Albin Andersson, it-snordf@d-sektionen.se

För D: Oscar Bergman, d-snordf@d-sektionen.se

För U: Amanda Brodell, u-snordf@d-sektionen.se

För IP: [VAKANT], ip-snordf@d-sektionen.se

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig är du ordförande för näringslivsutskottet och ansvarig för kontakten mellan sektionen och företag. Du och ditt utskott kommer att anordna företagskvällar, sälja platsannonser på hemsidan m.m. Under ditt år som NärA kommer du att kunna knyta värdefulla företagskontakter och ha mycket kul. Du som söker NärA ska vara framåt och ha lätt för att prata med folk. Dessutom bör du kunna förhandla med företag. Erfarenhet av sponssökande eller säljande är ett plus.

Frågor om posten som näringslivsansvarig kan ställas till Kristoffer Sandberg, nara@d-sektionen.se

Pubutskottets ordförande

Ordförande i pubutskottet har hand om och genomför sektionens pub:ar. Du kommer att jobba med alkohol och matservering och har ett intresse för de båda.

Frågor om posten som pubutskottens ordförande kan ställas till Adam Andersson,  pubordf@d.lintek.liu.se

Marknadsföringsansvarig

Det huvudsakliga målet för den Marknadsföringsansvarige är att arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar. Detta görs genom nära kontakt med många delar av både LiTH och LiU. Bland annat ser man till att sektionens medlemmar åker på hemmissionering och andra typer av marknadsföringsevents. Man jobbar också med att ta fram kataloger för att beskriva utbildningarna på D-sektionen, för att kunna ge den bild vi tycker är mest rättvis. Man har givetvis stora möjligheter att själv åka ut på gymnasiemässor och liknande events där man får träffa gymnasieelever, något som är väldigt roligt. En annan viktigt roll som marknadsföringsanvsarig är att öka sammanhållningen på sektionen för att göra oss stoltare som sektion och för att visa vilka otroligt sköna människor vi är utåt. Alla ska veta att vi är glada, trevliga och bäst! (Ödmjukast också, såklart!) För att lyckas med detta arbetar marknadsföringsansvarig även med sektionsprylar som medlemmarna ska kunna bära upp med stolthet, för att visa att de går på just D-sektionen, den bästa sektionen på LiTH och LiU!

De viktigaste egenskaperna hos dig är att du är glad, positiv och utåtriktad. Du får gärna ha nya idéer, så kreativitet är ett plus. Du ska vara villig att jobba med förändringar och nytänk eftersom man hela tiden måste vara uppdaterad på det senaste för att kunna locka folk i alla lägen. Givetvis är du villig att representera hela sektionen i alla lägen, och du får gärna ha svårt att släppa jobbet när du är ledig. Det här är posten för dig som vill ha kontakt med många människor på samma gång och som vill sälja en produkt som du själv har valt!

Frågor om posten som Marknadsföringsansvarig kan ställas till Sofia Gyulai, mafo@d-sektionen.se

Revisor

Som revisor ansvarar du för att granska sektionens bokföring under året och ser till att allt stämmer och är gjort enligt god redovisningssed. Du håller löpande kontakt med sektionens kassörer och vid slutet av verksamhetsåret ska årsredovisningen kontrolleras. Med denna roll får du yttersta ansvaret att se till att ekonomin skötts på ett bra sätt och du får en djupare inblick hur sektionen fungerar rent ekonomiskt.  

Frågor om posten som Marknadsföringsansvarig kan ställas till Oliver Bergman och Louise Hedelin, revisor@d-sektionen.se

Poster inför vintermötet 2018

Sektionsordförande

Som ordförande i D-sektionen verkar du som spindeln i nätet och leder sektionens arbete under ett år. Ordföranden leder inte bara styrelsens möten och sektionens höst-, vinter-, och vårmöten, han/hon/hen figurerar även som sektionens ansikte utåt och för sektionens talan i LinTek. Det är ordföranden som tillsammans med kassören tecknar sektionens firma.

Som ordförande bör du vara en person som brinner för sektionen och har viljan att göra sektionen bättre. Eftersom D-sektionen är en ideell förening är det viktigt att du är en person som är bra på att inspirera och motivera andra. Det kan underlätta om du har ledarerfarenheter sedan tidigare men det är absolut inget krav, det mesta kommer du att lära dig väldigt snabbt.

Frågor om posten som ordförande för D-sektionen kan ställas till Jacob Lundberg, ordf@d-sektionen.se

Sektionskassör

Som kassör i sektionen ansvarar du för sektionens ekonomi, det vill säga sektionens in- och utgifter samt bokföring. Kassören står tillsammans med ordförande som firmatecknare, och sköter även all kontakt med banken. Kassören får även samarbeta mycket med D-sektionens övriga utskott som vill hantera pengar och har ständig kontakt med sektionens övriga kassörer samt sektionens revisorer. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur ett företag fungerar rent ekonomiskt med bokföring, firmatecknare, fakturering, budgetering och redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att sektionen går ihop ekonomisk. Med posten får man lära känna många spännande människor, och får en detaljerad bild av hur en stor förening arbetar.

Om du vill få styra en växande studentförening framåt, hjälpa alla aktiva med att kunna utföra sina uppdrag, är stresstålig, strukturerad och vill ha ett lärorikt samt roligt år missa då inte att söka till Sektionskassör!

Frågor om posten som kassör kan ställas till William Stenberg, kassor@d-sektionen.se

Festerichef

Som festerichef är du ansvarig för sektionens festeri, D-Group. D-Group’s huvudsakliga uppgift är att skapa en bra sammanhållning inom sektionen och med andra sektioner vid Linköpings Universitet. D-Group anordnar under året ett flertal fester och arrangemang för sektionen och för andra studenter vid universitetet. Som festerichef håller du i festeriet och ser till att den upplagda planeringen följs. Du håller även i möten och sköter kontakt med andra festerier, studentkårer, kårhus och andra organisationer. Utöver detta är du ansvarig för en stor del av bokningarna inför fester och det är ditt jobb att ta ett översiktligt ansvar över gruppens välmående och dess arrangemang. Du ska finnas tillgänglig och vara redo att svara på frågor och tackla problem som kan uppstå.

Som festerichef bör du vara tålmodig, ordningsam, empatisk, utåtriktad, drivande och tycka om att träffa nya människor.

Frågor om posten som festerichef kan ställas till Albin Vedin, chief@d-group.se

Festerikassör

Som kassör i D-Group ansvarar du för D-Groups ekonomi. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur en förening fungerar rent ekonomiskt med bokföring, fakturering, budgetering, redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att D-Group går ihop ekonomiskt. Posten är passande för dig som är intresserad av ekonomi och vill lära dig mer. Det innebär en hel del jobb under hela festeristtiden, både före, under och efter ett event. I allmänhet måste man kunna jobba med andra människor samt ta på sig ledarrollen och ta svåra beslut tillsammans med festerichefen, exempelvis när det kommer till att välja ut resten av D-Group. Budgetplanering, växelkassor, kontantberäkning och bokföring är typiska steg för kassören i samband med en fest.

Som festerikassör bör du ha bra framförhållning, vara ordningsam, noggrann och tycka om att träffa nya människor.

Frågor om posten som festerikassör kan ställas till Kimberley Andersson, cash@d-group.se

PrimaDonna

Donna är D-sektionens damförening, där alla tjejer och icke-binära i sektionen automatiskt blir medlemmar. Donnas främsta uppgift är att stärka sammanhållningen mellan sektionens tjejer. Det gör vi genom att anordna aktiviteter såsom tjejmiddagar, fikaträffar och träffar med andra damföreningar. Donna är även med och välkomnar de nya Donnorna under nolle-P genom att ha tjejfika dagen innan och anordna en kräftskiva.

Som Primadonna håller man i möten och planering kring de olika träffarna. Man har en väldigt stor möjlighet att påverka allt som har med tjejer på sektionen att göra, bl.a. rekrytering av tjejer och icke-binära till sektionen. En viktig och rolig del av att vara PrimaDonna är att man sitter med i kansliet, där man bl.a. diskuterar sektionens mål och visioner.

Du som söker Primadonna bör gilla att träffa nya människor, tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande.

Frågor om posten som PrimaDonna kan ställas till Louise Lago, primadonna@d-sektionen.se

Donnakassör

Som Donnakassör har du hand om tjejföreningen Donnas ekonomi. Det innebär bl. a att samla in kvitton och bokföra alla pengar som går in och ut från Donnas konto och kassa. Inom kassörsarbete är det bra att vara noggrann. Att vara kassör inom Donna tar i regel inte jättemycket tid och det är mycket sällan som Donnakassören har lika mycket att göra som sektions-, Staben- och D-group-kassören. Förutom bokföringen så är det även viktigt att hjälpa och stötta Primadonna för att tillsammans kunna utveckla Donna och göra mer för Donnas och sektionens medlemmar.

Frågor om posten som Donnakassör kan ställas till Linn Hallonqvist, kassor.donna@d.lintek.liu.se

Projektledare LINK*

Som projektledare har du tillsammans med vice projektledare/kassör det övergripande ansvaret för att planera och genomföra LINK-dagarna.

LINK-dagarna består av två veckors företagsevenemang, vilket mynnar ut i en mässa. I år hölls mässan i kårallen och c-huset, lockade 71 utställare varav 65 företag och blev Sveriges största för data- och IT-studenter.
LINK-dagarna anordnas tillsammans med studenter från Y, I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar.

Ditt jobb som projektledare går ut på att först ta ut en projektgrupp, och sedan att leda denna i arbetet mot LINK-dagarna. Detta innebär att man måste ha inblick i allt från marknadsföring, event, företagskontakt samt mässplanering. Man sitter också som medlem i Y-sektionens kansli.

Frågor om posten som projektledare LINK kan ställas till Erica Gavefalk, erica.gavefalk@linkdagarna.se

Det går även att läsa mera om LINK på hemsidan: http://www.linkdagarna.se

Vice projektledare/Kassör LINK*

Som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna ansvarar du tillsammans med projektledaren för genomförandet av LINK-dagarna. Du är också ytterst ekonomiskt ansvarig, vilket innebär ansvar över bland annat budgetering och bokföring.

Posten Innebär mycket eget ansvar för de ekonomiska delarna, samt också mycket utrymme för egna idéer om hur man bäst bistår projektledaren i rollen som vice projektledare. Man sitter också som medlem i D-sektionens kansli.

Frågor om posten som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna kan ställas till Per Gustavsson, per.gustavsson@linkdagarna.se

*Dessa poster kommer att väljas in på Y-sektionens vintermöte 2018.

Poster inför höstmötet 2017

Fadderigeneral

Som Fadderigeneral har du den övergripliga kollen på STABEN och ser till att Nolle-p genomförs på ett bra och smidigt sätt. Tillsammans med fadderiets kassör rekryteras nästa årets STABEN och börjar sedan att jobba fram ett tema för STABEN. Som Fadderigeneral ser du till att gruppdynamiken är bra, och du gör ditt bästa för att övriga medlemmar sköter sina poster och stöttar dem i deras arbete. Det är Generalen som bär huvudansvaret för att planera arbetet som ska göras vilket innefattar att sätta deadlines m.m, och det är också Generalen som bär ansvaret för att dessa planer fullföljs. Som General för fadderiet deltar du även på möten med General-gruppen, LinTek och andra utskott för att strukturera upp Nolle-p och agerar i dessa sammanhang STABEN:s ansikte utåt och uppåt, samt för fadderiets talan.

Egenskaper som är bra att besitta som General för STABEN är att vara organiserad, ansvarstagande, målmedveten, lyhörd, kommunikativ, opartisk, stresstålig, bra på att lyssna, bra på ta in andras åsikter, öppen för nya idéer, samt stoisk.

Har du frågor som rör posten? Kontakta Generalen för STABEN på general@staben.info

Fadderikassör

Bland det första som görs efter att ha blivit invald som kassör för fadderiet, är att tillsammans med föregående kassör göra en budget för det kommande året som blir det som ligger i grund för mycket av arbetet under året. Därefter sätts mål upp tillsammans med generalen och bestämmelser kring poster och upplägg för rekryteringen planläggs.

Utöver budgetering, koll på kvitton och köp, ta ställning och beslut för frågor kring akuta inköp och förändringar, fakturera, betala utlägg och fakturor, sköta bokföringen, så har kassör-rollen i praktiken tidigare år även innefattat att fungera som generalens högra hand. Det är således viktigt att du är villig att gripa in när det behövs, och att du är prestigelös i den mening att du är villig att lägga ned tid på arbete som kanske är utanför kassörens “klassiska ramar”. För att tydliggöra ytterligare kommer kassör-rollen även ha mycket arbete som är utanför den konkreta jobb-beskrivningen, vilket är något som är värt att ha i åtanke!

Egenskaper som är bra att besitta är att vara strukturerad, ordningsam, stresstålig, kommunikativ, engagerad, prestigelös, bestämd, och att ha ett ekonomiskt tänk.

Har du frågor som rör posten? Kontakta kassören för STABEN på kassor@staben.info

Övriga poster

Vice ordförande

Posten går i stort ut på att stötta och avlasta sektionens ordförande. Detta betyder att man som vice bör vara lika insatt i sektionens arbete som ordförande. Utöver detta måste man som vice vara beredd på att ta över ordförandes uppgifter ifall ordförande inte kan fullfölja sina. Man avlastar även ordförande genom att regelbundet ha kontakt med den del av sektionsverksamheten som inte deltar i styrelsemöten.

Övrigt ansvar som ligger på vice ordförande är att ordna roliga aktiviteter för sektionsaktiva, detta innebär främst kick-off på hösten och tackfesten på våren.

Frågor om posten som Vice ordförande kan ställas till Vera Antonov, vordf@d-sektionen.se

Sekreterare/Infochef

Denna post består av två delar: Som sekreterare för man protokoll på möten och ser till att de blir justerade, påskrivna och arkiverade. Man ser till att det finns mat på de stora sektionsmöterna som höstmötet och vårmötet.

Som infochef är man ordförande för Info/Webb-utskottet och ser till att sektionens hemsida fungerar och innehåller de funktioner som sektionen önskar. Som Infochef är ditt ansvar att informera medlemmarna i sektionen om vad som händer, både omsektionsaktiviteter samt utomstående aktiviter. Du ansvarar även för sektionens sidor i LiTHanian. LiTHanian är en tidning som skickas ut 4-5 gånger om året till medlemmar i LinTek och här har sektionen en sida med blandad information. Som Infochef har du stor valfrihet att välja vad du önskar ha med i denna tidning.

Frågor om posten som sekreterare kan ställas till Daniel Roos, info@d-sektionen.se

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud får du möjligheten att att arbeta för att arbetsmiljön på universitetet, både den fysiska och psykiska, ska bli bättre. Du får möjligheten att gå på utbildningar i arbetsmiljö, lika villkor mm. samt diskutera och arbeta med andra arbetsmiljöombud på övriga sektioner.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud kan ställas till Kristian Nilsson, amo@d-sektionen.se

Miljöombud

Som miljöombud får du möta andra med motsvarande post på universitetet. Du får möjlighet att arbeta för att sektionens arbete ska bli mer miljöanpassat.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud/miljöombud kan ställas till Kristian Nilsson, miljo@d-sektionen.se

Aktivitetshanterare

Aktivitetshanterare innebär att man är ordförande i D-sektionens Aktivitetsutskott. Det är ett utskott som finns för att tillhandahålla aktiviteter för sektionens medlemmar. Som ordförande i utskottet leder man utskottets möten och samordnar arbetet kring aktiviteterna och rapporterar sitt arbete till övrig styrelse under sektionsstyrelsens möten.

Kreativitet och nytänkande är två bra egenskaper inom utskottet. Speciellt med tanke på att utskottet regelbundna aktiviteter är tänkt att utökas, dock med kvalitet framför kvantitet.

Frågor om posten som ordförande i aktivitetsutskottet kan ställas till Juliette Winneroth, aktivitet@d-sektionen.se

Intendent

Som intendent är man lite av sektionens allt-i-allo. Man organiserar målning av märkesbacken, ser till att åvvar blir provade, beställda och sålda och har huvudansvaret för att sektionsrummen är trivsamma. Man tar även löpande på sig mindre uppdrag och ser till att de blir gjorda.

Frågor om posten som sekreterare/intendent kan ställas till Sebastian Bångerius, intendent@d-sektionen.se

Utbildningsutskottets Ordförande

Som studentrådets ordförande är du överst ansvarig för studiebevakningen som sker på de program som sektionen representerar. Du rapporterar SnOrdf:arnas arbete till LinTek och sitter med och rapporterar mot styrelsen.

Frågor om posten som studentrådets ordförande kan ställas till Oskar Andersson, sordf@d-sektionen.se

Studienämndsordförande D, IT, IP och U (SnOrdf)

Som studienämndsordförande är du ansvarig för studiebevakningen på programmet. Arbetet består i att driva studienämnden, främst genom att samordna kursutvärderingar, samt att representera sektionens studenter i Programplanegruppen (PPG), Linteks utbildningsutskott och vår programnämnd (programnämnden för data- och medieteknik, PDM). Arbetet består även i att tillsammans med de andra i styrelsen driva sektionsarbetet och hjälpa till vid sektionsaktiviteter.

Detta är posten för dig som är intresserad av utbildningsfrågor och vill vara med och påverka utseendet på din utbildning. Det är en mycket viktigt post för kvalitetsarbetet och du kommer ha möjlighet att knyta många kontakter.

Frågor om studienämndsposten kan ställas till

För IT: Albin Andersson, it-snordf@d-sektionen.se

För D: Oscar Bergman, d-snordf@d-sektionen.se

För U: Amanda Brodell, u-snordf@d-sektionen.se

För IP: [VAKANT], ip-snordf@d-sektionen.se

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig är du ordförande för näringslivsutskottet och ansvarig för kontakten mellan sektionen och företag. Du och ditt utskott kommer att anordna företagskvällar, sälja platsannonser på hemsidan m.m. Under ditt år som NärA kommer du att kunna knyta värdefulla företagskontakter och ha mycket kul. Du som söker NärA ska vara framåt och ha lätt för att prata med folk. Dessutom bör du kunna förhandla med företag. Erfarenhet av sponssökande eller säljande är ett plus.

Frågor om posten som näringslivsansvarig kan ställas till Kristoffer Sandberg, nara@d-sektionen.se

Pubutskottets ordförande

Ordförande i pubutskottet har hand om och genomför sektionens pub:ar. Du kommer att jobba med alkohol och matservering och har ett intresse för de båda.

Frågor om posten som pubutskottens ordförande kan ställas till Adam Andersson,  pubordf@d.lintek.liu.se

Marknadsföringsansvarig

Det huvudsakliga målet för den Marknadsföringsansvarige är att arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar. Detta görs genom nära kontakt med många delar av både LiTH och LiU. Bland annat ser man till att sektionens medlemmar åker på hemmissionering och andra typer av marknadsföringsevents. Man jobbar också med att ta fram kataloger för att beskriva utbildningarna på D-sektionen, för att kunna ge den bild vi tycker är mest rättvis. Man har givetvis stora möjligheter att själv åka ut på gymnasiemässor och liknande events där man får träffa gymnasieelever, något som är väldigt roligt. En annan viktigt roll som marknadsföringsanvsarig är att öka sammanhållningen på sektionen för att göra oss stoltare som sektion och för att visa vilka otroligt sköna människor vi är utåt. Alla ska veta att vi är glada, trevliga och bäst! (Ödmjukast också, såklart!) För att lyckas med detta arbetar marknadsföringsansvarig även med sektionsprylar som medlemmarna ska kunna bära upp med stolthet, för att visa att de går på just D-sektionen, den bästa sektionen på LiTH och LiU!

De viktigaste egenskaperna hos dig är att du är glad, positiv och utåtriktad. Du får gärna ha nya idéer, så kreativitet är ett plus. Du ska vara villig att jobba med förändringar och nytänk eftersom man hela tiden måste vara uppdaterad på det senaste för att kunna locka folk i alla lägen. Givetvis är du villig att representera hela sektionen i alla lägen, och du får gärna ha svårt att släppa jobbet när du är ledig. Det här är posten för dig som vill ha kontakt med många människor på samma gång och som vill sälja en produkt som du själv har valt!

Frågor om posten som Marknadsföringsansvarig kan ställas till Sofia Gyulai, mafo@d-sektionen.se

Alumniansvarig

Som alumniansvarig är man ordförande i alumnniutskottet och kommer att samordna aktiviteter för alumner samt vara sektionens ansikte utåt på alumnievent. Det stora arbetet under året kommer vara att vårda mentorskaptsprogrammet. Under året kommer även du och din grupp att bjuda in alumner för att få en närmare anknytning till arbetslivet.

Arbetet kräver att du är social och utåtriktad, du behöver även ha en organisatorisk förmåga.

Frågor om posten som Alumniansvarig kan ställas till Viktor Wällstedt, alumni@d-sektionen.se

Valberedningens ordförande

Som ordförande sätter du ihop valberedningen och leder sedan arbetet med att söka kandidater till sektionens förtroendeposter. I valberedningen kommer du i kontakt med många människor och får en inblick i styrets arbete. Att tidigare varit sektionsaktiv är ett plus men inget krav. Däremot ser vi gärna att du inte har något emot att tala med och inför okända människor.

Valberedningen ansvarar för att finna lämpliga sektionsmedlemmar till sektionens förtroendeposter. Samtliga nomineringar behandlas och de nominerade blir intervjuade innan valberedningen presenterar sina förslag på sektionsmötena som hålls höst, vinter och vår.

Observera att valberedningen inte behandlar nomineringar för denna post utan de vidarebefodras till styrelsen.

Frågor om posten som ordförande i valberedningen kan ställas till Rosanne Rabin, val@d-sektionen.se.